This project is read-only.

Thêm chứng từ hoàn ứng

Id #337 | Release: None | Updated: Apr 16, 2011 at 5:19 AM by nguyenhoangha | Created: Apr 16, 2011 at 5:19 AM by nguyenhoangha

Check license

Mỗi chức năng, mỗi form thừa kế từ formBase khi bật lên đều check lisence: Nếu không có thì hỏi liscene, người dùng có thể bỏ qua. Lisence theo một trong 2 dạng.

Id #230 | Release: None | Updated: Jun 4, 2013 at 2:27 AM by nguyenhoangha | Created: Mar 5, 2011 at 4:28 PM by nguyenhoangha

Số dư, chốt số dư các tài khoản công nợ (lưỡng tính)

Chi tiết theo mỗi đối tuợng cần bình toán luôn. Tổng dư nợ dư có của tài khoản không cho bình toán

Id #229 | Release: None | Updated: Jun 4, 2013 at 2:27 AM by nguyenhoangha | Created: Mar 5, 2011 at 4:27 PM by nguyenhoangha

Cmb tìm kiếm đa cột hay lỗi

Đặc biệt tìm kiếm tài khoản.   Cần cải thiện tốc độ

Id #228 | Release: None | Updated: Jan 17, 2013 at 6:24 PM by nguyenhoangha | Created: Mar 5, 2011 at 4:26 PM by nguyenhoangha

Cần không hiển thị giá bìa

Ở các form, các cột hóa đơn

Id #227 | Release: None | Updated: Jun 4, 2013 at 2:27 AM by nguyenhoangha | Created: Mar 5, 2011 at 4:24 PM by nguyenhoangha

Báo cáo cho Hóa chất mỏ

Rời 3 BC anh Hoan design Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền Chi phí sản xuất theo YT   Quyển dày: Bảng kê Chi tiết công nợ Báo cáo công nợ nội bộ Công nợ tập đoàn Doanh thu theo ...

Id #214 | Release: None | Updated: Jun 4, 2013 at 2:27 AM by nguyenhoangha | Created: Feb 24, 2011 at 5:44 PM by nguyenhoangha

Thêm chứng từ cho phép định khoản giá vốn dv Nợ 6321 - Có 154

Dùng phiếu kế toán, chọn Dịch vụ ở khoản mục

Id #198 | Release: None | Updated: Jun 4, 2013 at 2:27 AM by nguyenhoangha | Created: Feb 22, 2011 at 4:48 PM by nguyenhoangha

 • 1-7 of 7 Work Items
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Showing
  • All
  • Work Items